Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de koper.

  1. Leveringstermijn: De leveringstermijn wordt slechts als indicatieve titel aan de koper gegeven.  Een vertraging om welke reden dan ook kan geen recht geven op schadevergoeding of op annulatie van de bestelling.  Een klacht en /of averij moet door de koper per aangetekend schrijven gericht worden aan de verkoper en dit binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen.
  2. Offertes: Offertes zijn vrijblijvend.  De overeenkomst komt echter tot stand wanneer de koper de offerte heeft aanvaard door het plaasten van zijn handtekening of door het terugsturen van de orderbevestiging en/of proefprint.  De proefprint moet getekend worden voor akkoord en teruggestuurd worden binnen de 24 uur na ontvangst.  Fouten m.b.t. de drukproef kunnen nadien niet meer achterhaald worden.  De offerte blijft 1 maand geldig na datum.
  3. Betalingsvoorwaarden: Elke nieuwe klant zal de eerste levering betalen onder rembours.  Nadien geldt 30 dagen na factuurdatum.
  4. Niet-betaling: Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet, verhoogd met 2% maar met een minimum van 10%.  De factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het opzenden van een aangetekend  herinneringsschrijven is de schuldenaar gebonden bij toepassing van artikel 1147 van het B.W. tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 25 euro.  De forfaitaire verhoging ontzegt de schuldenaar niet het recht termijnen te vragen, voor zoveel de wet het hem toelaat, en is slechts van toepassing ingeval het hoofdbedrag van de factuur niet voor ernstige betwisting vatbaar is.  Bij overschrijding van de betalingstermijn worden de nieuwe orders en naleveringen, niet uitgevoerd.
  5. Prijzen: Al onze prijzen zijn exclusief BTW en transporkosten.
  6. Leveringsvoorwaarden: Franco op een adres in België vanaf 500 euro, excl. BTW.
  7. Geschillen: Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de “uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Dendermonde”.
  8. Overmacht:  Indien Publi-Tee door overmacht verhinderd wordt het order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de desbetreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan of het order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de uitvoering van het order redelijkerwijze niet kan gebeuren door (oorlog, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, staking, ongevallen, transportmoeilijkheden).